AUSTRALIA
VK3HGX
VK3VIC
VK4JWT ant
VK4XL

VK5NJ

VK2HMV